Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wydruk w formie dostępnej

Wydruk zgodny ze wzorem

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 262

Przedszkole nr 262 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 262.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Juhnkep262@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 611-92-43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Antoniego Pankracego Łaguny 3.

Dojścia piesze są od ulicy Antoniego Pankracego Łaguny 3. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Wesoła znajduje się w odległości do ok.3,7 km.

Najbliższe przystanki autobusowe w odległości 300 m: Brata Alberta 03 (kierunek: Wiatraczna 15), w odległości 550 m: Brata Alberta 01 (kierunek: Aleksandrów 01: Nr 115, Stara Miłosna ( Graniczna) 02: Nr 173, Metro Politechnika : Nr 514).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu przedszkola. Dojazd na w/w miejsce od ul. Antoniego Pankracego Łaguny

 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.ztm.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Przedszkola jest oznakowane ,znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Antoniego Pankracego Łaguny – jest wyposażone w furtkę wejściową na teren placówki zabezpieczoną kodem wstępu lub dla osób z zewnątrz dzwonkiem i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na furtce znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do szatni jest przez wiatrołap. Szatnia usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. umożliwiają wyminięcie się 2 osób .

W przedszkolu jest winda przeznaczona dla niepełnosprawnego wychowanka.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

24
Kontrast